ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА WWW.RAFTING.BG

Сайтът WWW.RAFTING.BG е търговски сайт, собственост на фирма “Х-клуб Консулт ЕООД“.

Достъпът и ползването на сайта RAFTING.BG са предмет на посочените по-долу условия. С използване на интернет сайта RAFTING.BG всяко негово меню, категория или подкатегория, секция или подсекция, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено вследствие на използването на сайта, както и от всички други условия, уреждащи отделни правоотношения, обусловени от неговото използване, Вие предоставяте вашето съгласие да бъдете обвързани от настоящите общи условия за ползване на сайта, както и с всички други условия и правила, регламентиращи отделни правоотношения, обусловени от неговото използване. При посочените по-горе хипотези, Вие също така предоставяте вашето съгласие за събиране и използване за целите на сайта и обусловените от него правоотношения на предоставената от вас лична информация. За избягване на недоразумения, приемайки настоящите общи условия вие сте обвързани с тях и те са приложими, както към текущата конфигурация на сайта, така и към всички промени в него, направени под формата на допълнения и изменения или въвеждане на нови менюта, категории, секции и други.

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.Настоящите общи условия представляват договор между потребителя и “Х-клуб Консулт ЕООД“, с който потребителят получава правото да използвате услугите на сайта при спазване на условията по долу.

2. “Х-клуб Консулт ЕООД“, ЕИК 148042348, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. Тодор Бояджиев N3, офис 1 е дружество регистрирано съгласно българското законодателство. Дружеството е оператор и администратор на Интернет страницата RAFTING.BG. чрез използването на която потребителите на сайта могат да заплатят за услуги и/или стоки предоставени и ясно обозначени на сайта.

3. Страна в правоотношенията, уредени с настоящите общи условия са “Х-клуб Консулт ЕООД“ от една страна и всеки потребител, заредил интернет сайта “RAFTING.BG”.

4. “Х-клуб Консулт“ ЕООД не гарантира, че достъпът до интернет-страницата ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите и контрола на “Х-клуб Консулт“ ЕООД.

II ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

1. Информация за дружеството, което е Администратор на личните Ви данни “Х-клуб Консулт ЕООД“, ЕИК 148042348, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. Тодор Бояджиев N3, офис 1

Телефон: 0878889092
мейл: info@rafting.bg

2. Информация за компетентния държавен орган по защита на лични данни:

Комисия за защита на личните данни с адрес: гр. София, бул. „Проф. Лозан Цветанов“ № 2

Телефон: 02/9153518

Интернет страница: www.cpdp.bg

III УСЛУГИ

Уебсайтът RAFTING.BG предлага каталог на услугите, които “Х-клуб Консулт ЕООД“ организира: рафтинг, каякинг, тиймбилдинг, каньонинг, въжена градина, пейнтбол, детски лагери и други.

В описанието на всяка услуга е описана подробна програма, както цена, условия за изпълнение на програмата, място на изпълнение, период на изпълнение, какво е и не е включено в цената.

За участие в част от програмите е необходимо попълването на декларация за доброволно участие и застраховка.

Изпълнението на част от услугите, предлагани от “Х-клуб Консулт“ ЕООД е свързано с минимален брой участници, който е посочен в описанието им.

Услугите, предлагани от “Х-клуб Консулт“ ЕООД са специфични и се провеждат в определен период от годината, който е посочен в описанието на услугата.

“Х-клуб Консулт“ ЕООД има право да откаже изпълнението на услугата в уговорения срок, ако изпълнението е невъзможно по независещи от “Х-клуб Консулт“ ЕООД причини, например: форсмажорни обстоятелства, метеорологични условия, забрана от държавни органи, затваряне на граници/градове и т.н.

“Х-клуб Консулт“ ЕООД има право да откаже изпълнението на запазена услуга в уговорения срок ако няма събрана група от минимален брой хора, необходима за изпълнение на услугата съгласно обявените на уебсайта условия.

Потребителите могат да направят резервация за нова дата за изпълнение на услугата или да сменят услугата с друга, като ако новоизбраната услуга е с по-висока цена, е необходимо доплащане на разликата.

IV. РЕЗЕРВАЦИИ И РАЗПЛАЩАНЕ:

1. Потребителят е необходимо да направи запитване за определена услуга, info@rafting.bg или на телефони 0878889092/ 0889513447, като потребителят е необходимо да попълни свои контакти за връзка- телефон, мейл.

2. След полученото запитване, “Х-клуб Консулт“ ЕООД е необходимо да потвърди наличието на сформирана група за съответната услуга и период по телефон или мейл.

3. Потребителят е необходимо да потвърди на мейл info@rafting.bg или на телефони 0878889092/ 0889513447  желанието си да се включи към избраната от него услуга и група.

4. След потвърждаване на участие, потребителят е необходимо да направи частично плащане (10-50%), в зависимост от вида програма, като конкретната сума е посочена в описанието на услугата. Заплащането може да се извърши на следната банкова сметка:

Банка: Райфайзен банк
BIC: RZBBBGSF
IBAN: BG58RZBB91551064238311
Име: Х-клуб Консулт ЕООД
Адрес: гр. Варна, ул. Тодор Бояджиев N 3, офис 1

Основание: рафтинг/каякинг/друго.

или на каса на EPAY/EASYPAY, като предварително е необходимо да се генерира код за плащане на сайта: RAFTING.BG.

5. Доплащането за съответната програма може да се направи на банковата сметка посочена по-горе, до 3 дни преди началната дата на програмата. Доплащането е възможно да се направи и в деня на програмата на място. При поискване, “Х-клуб Консулт“ ЕООД може да издаде фактура за ползваната услуга.

6. Частично или пълно плащане, направено от потребител по някоя услуга се възстановява на 100%, при невъзможност от страна на “Х-клуб Консулт“ ЕООД да изпълни услугата, поради несъбиране на минималния брой за изпълнение или други форсмажорни обстоятелства.

7. Частично или пълно плащане, направено от потребител по някоя услуга не се въстановява, в случай на неявяване/отказ от страна на потребителя.

8. Частичното/пълно плащане за дадена услуга и дата може да се пренасочи за друга такава, при предизвестие, съответно:

– за еднодневни индивидуални рафтинг и каяк програмите – в период не по-кратък от 3 календарни дни от датата на изпълнението;

– за няколко дневни индивидуални рафтинг и каяк програмите – в период не по-кратък от 14 календарни дни от датата на изпълнението;

9. Частично/пълно плащане, направено от потребител по някоя услуга, би могло да се ползва от друг участник, при невъзможност на потребителя да използва услугата.

V ПОДАРЪЧНИ ВАУЧЕРИ

Потребителите могат да закупят подаръчни ваучери за тях или трети лица за различни услуги, предлагани от “Х-клуб Консулт“ ЕООД.

Валидността на ваучерите е 1 година от датата на издаването им.

Услугата за ваучера би могла да бъде заменена за друга, при желание на потребителя.

Ваучерите не могат да бъдат заменени с паричната им стойност.

VI ПРИЛОЖНО ПОЛЕ

Настоящите Общи условия се прилагат за регулиране на отношенията между “Х-клуб Консулт“ ЕООД и потребителите на уебсайт RAFTING.BG.

Общите условия уреждат:

– общите условия за ползване на уебсайт RAFTING.BG, правата и задълженията на потребителите и “Х-клуб Консулт“ ЕООД;

– общите условия за ползване на услугите, запазени през уебсайт RAFTING.BG, правата и задълженията на потребителите и “Х-клуб Консулт“ ЕООД;

С използването на платформата потребителите декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, приемат ги и се съгласяват да ги спазват.

Неразделна част от Общите условия е политиката за защита на личните данни на “Х-клуб Консулт“ ЕООД.

VII ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

– При попълване на формите за запитване и запазване на услуга потребителите се длъжни да въвеждат вярна и точна информация.

– Потребителите се задължават да заплатят цената на услугата по договорения начин и в указания от “Х-клуб Консулт“ ЕООД срок.

– Потребителите са длъжни да се явят на място в уговорения ден и час за изпълнение на поръчаната услуга.

– Потребителите са длъжни да използват уебсайта добросъвестно и по предназначение.

– Потребителите сами осигуряват необходимите устройства и достъп до интернет за ползване на уебсайта.

– Потребителите имат право да разглеждат съдържанието на уебсайта и предлаганите от “Х-клуб Консулт“ ЕООД услуги, да се информират за тяхното изпълнение, съдържание, цена, срокове, начин на плащане и всички други относими обстоятелства.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА “Х-клуб Консулт“ ЕООД

“Х-клуб Консулт“ ЕООД е длъжен да предостави услугата в уговорения срок.

“Х-клуб Консулт“ ЕООД има право да получи плащане за запазената от потребителя услуга.

“Х-клуб Консулт“ ЕООД няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите ползват този уебсайт.

“Х-клуб Консулт“ ЕООД има право да променя съдържанието на уебсайта и предлаганите услуги по всяко време по свое усмотрение, при промяна на стопанската си политика, изменение на предлаганите услуги и техните условия, промяна в приложимото законодателство или други обстоятелства.

“Х-клуб Консулт“ ЕООД има право временно да спира или преустановява достъпа до уебсайта за извършване на профилактика, отстраняване на повреди, поради технически и/или други причини.

“Х-клуб Консулт“ ЕООД има право по своя преценка и без предупреждение временно да спре, или изцяло да преустанови достъпа до уебсайта на всички потребители, които с действията или бездействията нарушават настоящите Общи условия, добрите нрави, Интернет етиката и/или другото приложимо законодателство.

“Х-клуб Консулт“ ЕООД има право по своя преценка и без предупреждение временно да преустанови или изцяло да спре достъпа до уебсайта на всички потребители, които са предоставили неверни лични данни при отправяне на запитване/запазване на услуга, закупуване на ваучер и/или сключване на договор за услуги.

IX ВРЪЗКИ КЪМ ТРЕТИ СТРАНИ

Този уебсайт може да съдържа връзки към сайтове на трети страни. Наличието на такива линкове не означава, че Търговецът приема материалите и/или услугите, достъпни на тези сайтове. Търговецът не носи каквато и да било отговорност относно тяхното съдържание, възможност за ползване и/или обработване на лични данни. Моля запознайте с техните условия за ползване и политики за личните данни.